Keskkond

Trendsetter Europe OÜ tunnustab keskkonnaküsimuste kasvavat tähtsust ning on pühendunud kõrgete standardite saavutamisele keskkonnaalases juhtimises kõikides meie ettevõtte valdkondades.

Poliitika sätestab:

 • Veenduda, et kõik kehtivad ja tulevad keskkonnaalased õigusaktid ning muud asjakohased nõuded, mis ettevõtte tegevusega seotud, on täielikult arusaadavad ja täidetud;
 • Jälgida keskkonnaga seotud tegevuste täitmist ja edendada head keskkonnasäästlikku tava kasutades selleks tõhusalt kõikki ressurssse ning head tegevusalade ja protsesside juhtimist.
 • Parendame oma protsesse pidevalt, mille eelduseks on meie tegevuse keskonnamõjude olulisuse hindamine ning keskkonna eesmärkide ja ülesannete püstitamine. Pideva parendamise kaudu me:
  • Jälgime ja kontrollime loodusvarade kasutust;
  • Vähendame energiakulusi läbi süsteemse juhtimise ning energiasäästlike meetmete juurutamise;
  • Käitleme tekkivaid jäätmeid tõhusalt ja kooskõlas parimate tavadega.
 • Kindlustame kõigile meie töötajatele vajaliku koolituse tagamaks oskused, teadmised ja vahendid nende vastutusaladel. Innustame töötajaod keskonnakaitse alaste teadmiste täiendamisel ning tervitame ja ergutame nende teadmiste rakendamist praktikas.
 • Spetsiifiliselt vähendame prügilasse minevat jäätmete kogust, võttes kasutusele, kus võimalik, jäätmete taaskasutussüsteemi.
 • Kindlustame, et kasutame energiatarbimisel vähemalt 25% taastuvenergiat.

Ettevõte on 2014.aasta aprillist rakendanud Keskonnajuhtimissüsteemi ISO 14001. Selline juhtimissüsteem aitab meil koordineerida, hinnata ja järjepidevalt parendada mõju keskkonnale läbi sisemiste auditite ja ülevaatuste. Ühe osana protsessist parendame jätkuvalt mõju keskonnale seades sihte ja eesmärke, mida jälgitakse, mõõdetakse ja vaadatakse üle pidevalt.